`* ❤.* عاشقی عشقه دل ِ مـن بـــــرف نیــست رد ِ پــــای ِ تــو بــر من آب نمــی شـــود آســان تــر نـگاهــم کن دلــــــــم تـــا عـشـق بیشــتـر نمــی دانـــد ❤ ❤ ❤ http://shararehhastam.mihanblog.com 2018-03-20T10:02:47+01:00 text/html 2018-03-02T16:16:56+01:00 shararehhastam.mihanblog.com شراره : فرهنگ... http://shararehhastam.mihanblog.com/post/334 <div style="text-align: center;"><div><font size="3">همه ی مردم این دنیا حسودند...</font></div><div><font size="3">کوچک و بزرگ و پیر و جوان و استثنا هم ندارد</font></div><div><font size="3">همه از یک طرف عین هم "آدم" اند</font></div><div><font size="3">و به هم آدم نبودن را یاد میدهند...</font></div><div><font size="3">به هم حسادت یاد میدهند، بی فرهنگی یاد میدهند، دروغ گفتن یاد میدهند و غیره.</font></div><div><font size="3">&nbsp;سیاهی آسمون رو نمیبینی؟</font></div><div><div><font size="3">از دود ماشین ها نیست،</font></div><div><font size="3">از کثیفی روح آدم هاست،</font></div><div><font size="3">که نه در ظاهر خودشان،</font></div><div><font size="3">بلکه در ظاهر دنیا نمایان میشود.....</font></div><div><font size="3">وقتی میبینی</font></div><div><font size="3">آب خوردن نداریم و</font></div><div><font size="3">درختان و گل ها تشنه اند،</font></div><div><font size="3">آدم ها که هیچ</font></div><div><font size="3">آن ها که گویی مانند کوسه در دریا زندگی میکنند،</font></div><div><font size="3">و تا عمر دارند، آب هم دارند؛</font></div><div><font size="3">اما</font></div><div><font size="3">دلم برای گل های پژمرده میسوزد...</font></div></div><div><div><font size="3">که بی معرفتی آدم ها،</font></div><div><font size="3">آن ها را از پای در آورده است!</font></div><div><font size="3">آدم ها</font></div><div><font size="3">نفهم ترین موجودات اند،</font></div><div><font size="3">گوش های شنوا و چشم های بینا و عقل سالم اما درک پایینی دارند،</font></div><div><font size="3">بیخود خود را در چاه می اندازند...</font></div><div><font size="3">نمیدانم...</font></div><div><font size="3">حیوان که میگویند</font></div><div><font size="3">همین هایند.....</font></div><div><font size="3">آدم که میگفتند،</font></div><div><font size="3">در حال حاضر وجود ندارد....</font></div><div><font size="3">قیمت یک آدم زیاد است</font></div></div><div><div><font size="3">خدا هم دیگر سفارش آدم قبول نمیکند،</font></div><div><font size="3">چرا که دید هرچه آدم ساخته،</font></div><div><font size="3">همه از هم حیوان تر شده،</font></div><div><font size="3">و مقابلش ایستاده اند.....</font></div><div><font size="3">با آدم نماندَنمان،</font></div><div><font size="3">دل های آن هایی که ما را می بینند، سوزانده ایم،</font></div><div><font size="3">خودمان هم روزی خواهیم سوخت....</font></div></div></div> text/html 2018-02-18T12:15:58+01:00 shararehhastam.mihanblog.com شراره : خوب http://shararehhastam.mihanblog.com/post/329 <div style="text-align: center;"><div><font size="4">حرف ها....</font></div><div><font size="4">کلمه ها و حتی نوشته ها،</font></div><div><font size="4">خیلی با ارزش اند...</font></div><div><font size="4">گاهی با حرفی، قلبی میشکند،&nbsp;</font></div><div><font size="4">اما گوش های تو صدای شکستنش را نمیشنود...</font></div><div><font size="4">گاهی نمی فهمی چه میگویی،</font></div><div><font size="4">فقط حرف میزنی و حرف....</font></div><div><font size="4">گاهی یک حرف چنان تاثیری در دل میگذارد</font></div><div><font size="4">&nbsp;که با هزاران حرف قشنگ هم نمیشود جبرانش کرد...</font></div><div><font size="4">خودت که نمی دانی،</font></div><div><font size="4">شاید با حرف هایت، دل های زیادی شکسته باشند&nbsp;</font></div><div><font size="4">و تو هم کور بودی و هم کر و هم نادان...!</font></div><div><font size="4">ندیدی و نشنیدی و حتی فکر هم نکردی&nbsp; که شاید...</font></div><div><font size="4">شاید که یکی را از زندگی خسته کردی...</font></div><div><font size="4">و&nbsp;</font></div><div><font size="4">همین :(</font></div></div> text/html 2018-02-04T16:14:46+01:00 shararehhastam.mihanblog.com شراره : نمیدونم http://shararehhastam.mihanblog.com/post/325 <div style="text-align: right;"><font size="4">چه بگویم؟</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">از چه بگویم؟</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">حرف ها را صد ها بار گفته ام</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">به خودم</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">به شماها</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">به همه</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">آنچه مانده در دلم،</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">گفتنی نیست شاید</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">خسته ام از این ها</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">از همین حرف های تلخ</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">دور کنید این ها را</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">غصه ها،</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">درد ها را؛</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">تنهایی بهتر است...</font></div> text/html 2018-01-24T17:02:39+01:00 shararehhastam.mihanblog.com شراره : من.... http://shararehhastam.mihanblog.com/post/321 <div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2017-12-26T16:11:34+01:00 shararehhastam.mihanblog.com شراره : نگران آسمانم.... http://shararehhastam.mihanblog.com/post/318 <div style="text-align: center;"><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">شب است</span></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">سرد است هوای این شهر...</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">ابرها! کجایید؟! بیایید، ببارید،</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">بشویید کینه ها را...</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">که باز هم زمین بوی نامردی گرفته،</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">معلوم نیست این آدم ها، چه با دل این خاک می کنند!!!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">شرمنده ام آسمان...شرمنده که در مقابل چشمانم، زشت و وحشتناک دیده می شوی!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">شرمنده که دود ماسماسک هایمان چراغ های نورانی شب هایت را خاموش کرده اند&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">و همچون گردابی از آلودگی ها دیده می شوی! :(</font></div><div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">شرمنده ام آسمان.... شرمنده که مراقبت نیستیم!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">دعا می کنم زود خوب شوی...</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">دلم برای چراغ های همیشه روشنت تنگ شده،</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">دلم برایت تنگ شده....</font></div></div></div> text/html 2017-12-14T05:19:42+01:00 shararehhastam.mihanblog.com شراره : :((( http://shararehhastam.mihanblog.com/post/307 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-11-29T07:48:47+01:00 shararehhastam.mihanblog.com شراره : [بدون عنوان] http://shararehhastam.mihanblog.com/post/310 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/rcl_a-watch_as_the_seeds_float_away-906441.jpg" alt="">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">نمی شود...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">هر چه می اندیشم، اندیشه ای در کار نیست!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">کجـایــــــنـد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">اندیشمندان این زمانه؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">نه آن ها که محبت را درست می نوشتند،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">آن هایی که میدانستند محبت چیست!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div> text/html 2017-11-22T07:57:59+01:00 shararehhastam.mihanblog.com شراره : بمیرم دیگر....! http://shararehhastam.mihanblog.com/post/309 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/wu7l__1623.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">من آن گلبرگ مغرورم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">که میمیرم ز بی آبی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">ولی با خفت و خواری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">پی شبنم نمی گردم</font></div> text/html 2017-10-27T07:36:46+01:00 shararehhastam.mihanblog.com شراره : روزگاری... http://shararehhastam.mihanblog.com/post/305 <div style="text-align: center;"><font size="4">«روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">ساکن کوی بت عربده جویی بودیم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">عقل و دین باخته دیوانه ی رویی بودیم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بسته ی سلسلهٔ سلسله مویی بودیم»</font></div> text/html 2017-09-17T06:27:01+01:00 shararehhastam.mihanblog.com شراره : بی مخاطب... http://shararehhastam.mihanblog.com/post/304 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/yxs__1441.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">خدایا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">مهم نیست از کدام سیاره به زمین پرت شده ام</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">و مهم نیست که هنوز زنده ام</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">و مهم نیست که کی میمیرم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">مهم اینه که تو این همه کنارم هستی!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">و چه خوبه که تنها نیستم</font></div> text/html 2017-09-07T03:29:23+01:00 shararehhastam.mihanblog.com شراره : من http://shararehhastam.mihanblog.com/post/302 text/html 2017-08-08T14:38:43+01:00 shararehhastam.mihanblog.com شراره : :) http://shararehhastam.mihanblog.com/post/299 <div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-07-25T03:07:56+01:00 shararehhastam.mihanblog.com شراره : :(( http://shararehhastam.mihanblog.com/post/294 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1mw6_thumb_hammihan-201514404315439683481459793070.5052.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><font size="4">تو زمستون</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">زیر بارون</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">تو خیابون</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">تک و تنها</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">توی سرما</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">به دنبال تو می گشتم</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و گشتم</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">ولی پیدا نشدی</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">من دلم تنگ شده بود</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">تو نبودی....</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">رد پای تو نبود</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و صدای تو نبود</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">خسته بودم</font></div><div><div style="text-align: right;"><font size="4">از تموم آدما</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">آدمای بی وفا</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">هر چه دنبال تو گشتم،</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">خبری از تو نشد</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و نبودی انگار!</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و من این خیابونا رو،</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">&nbsp;بیهوده گشتم هر بار!</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">تو نبودی انگار......</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">:(</font></div></div></div> text/html 2017-07-23T14:43:00+01:00 shararehhastam.mihanblog.com شراره : بمیرید http://shararehhastam.mihanblog.com/post/291 <div style="text-align: center;"><div><font size="4">بمیرید......!</font></div><div><font size="4">ای تمام کسانی که در قلب و مغز و در لا به لای اعصاب من جای دارید!</font></div><div><font size="4">&nbsp;بمیرید :((</font></div><div><font size="4">.</font></div></div> text/html 2017-07-15T01:10:05+01:00 shararehhastam.mihanblog.com شراره : خب خسته ام http://shararehhastam.mihanblog.com/post/288 <div style="text-align: center;"><div><font size="4">خسته ام</font></div><div><font size="4">شاید از خودم</font></div><div><font size="4">خب آنقدر ها هم که فکر می کنم خوب نیستم</font></div><div><font size="4">فکر میکردم که میتوانم همه را میبخشم</font></div><div><font size="4">اما حالا فهمیده ام نه...</font></div><div><font size="4">گاهی حتی می خواهم جان آدم ها را بگیرم به خاطر یک اشتباه....</font></div><div><font size="4">و اما از این که فکر میکردم بخشنده هستم گریه ام میگیرد، خودخواهم.......</font></div><div><font size="4">شاید.....</font></div><div><font size="4">اما نمیتوانم از کسی بگذرم که چیزی را که عاشقش بودم از من گرفت،</font></div><div><font size="4">و نابودش کرد</font></div><div><div><font size="4">قرار نیست همه را ببخشم</font></div><div><font size="4">آن وقت همه چیزم را میگیرند!</font></div><div><font size="4">نمیدانم.....فقط این نیست</font></div><div><font size="4">گاهی میشوم مانند آدم ها، بی معرفت و خودخواه و حسود و گاهی حریص....</font></div><div><font size="4">نگاه میکنم به دل هایی که دیگران دارند، پر از مهربانی و حسادت میکنم،</font></div><div><font size="4">و به صداقتی که دیگران دارند، و آنقدر حرص میخورم که مریض میشوم، و نگاه میکنم به کسی که.........و نمی خواهم به او بگویم بی معرفت اما دلم آرام نمیگیرد، التماسش میکنم، اما راضی نمیشود، آخر تقصیر او که نیست، من زیاده می خواهم،</font></div></div><div><div><font size="4">من حق ندارم چیزی که مال من بود و او از من گرفت را از او بخواهم.......</font></div><div><font size="4">من بدبختم که خدا خیلی ها را از من میگیرد</font></div><div><font size="4">و پس نمی دهد،</font></div><div><font size="4">و بدبختم که هر وقت هم که می پرسم: چرا؟ جواب میدهند: سرنوشت تو همین است!</font></div><div><font size="4">بله سرنوشت من همین است: غصه، گریه،</font></div><div><font size="4">بد بختی........</font></div></div></div>