`* ❤.* عاشقی عشقه دل ِ مـن بـــــرف نیــست رد ِ پــــای ِ تــو بــر من آب نمــی شـــود آســان تــر نـگاهــم کن دلــــــــم تـــا عـشـق بیشــتـر نمــی دانـــد ❤ ❤ ❤ http://Shararehhastam.mihanblog.com 2017-08-18T22:06:16+01:00 text/html 2017-08-08T14:38:43+01:00 Shararehhastam.mihanblog.com شراره : :) http://Shararehhastam.mihanblog.com/post/299 <div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-07-25T03:07:56+01:00 Shararehhastam.mihanblog.com شراره : :(( http://Shararehhastam.mihanblog.com/post/294 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1mw6_thumb_hammihan-201514404315439683481459793070.5052.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><font size="4">تو زمستون</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">زیر بارون</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">تو خیابون</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">تک و تنها</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">توی سرما</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">به دنبال تو می گشتم</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و گشتم</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">ولی پیدا نشدی</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">من دلم تنگ شده بود</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">تو نبودی....</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">رد پای تو نبود</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و صدای تو نبود</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">خسته بودم</font></div><div><div style="text-align: right;"><font size="4">از تموم آدما</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">آدمای بی وفا</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">هر چه دنبال تو گشتم،</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">خبری از تو نشد</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و نبودی انگار!</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">و من این خیابونا رو،</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">&nbsp;بیهوده گشتم هر بار!</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">تو نبودی انگار......</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">:(</font></div></div></div> text/html 2017-07-23T14:43:00+01:00 Shararehhastam.mihanblog.com شراره : بمیرید http://Shararehhastam.mihanblog.com/post/291 <div style="text-align: center;"><div><font size="4">بمیرید......!</font></div><div><font size="4">ای تمام کسانی که در قلب و مغز و در لا به لای اعصاب من جای دارید!</font></div><div><font size="4">&nbsp;بمیرید :((</font></div><div><font size="4">.</font></div></div> text/html 2017-07-15T01:10:05+01:00 Shararehhastam.mihanblog.com شراره : خب خسته ام http://Shararehhastam.mihanblog.com/post/288 <div style="text-align: center;"><div><font size="4">خسته ام</font></div><div><font size="4">شاید از خودم</font></div><div><font size="4">خب آنقدر ها هم که فکر می کنم خوب نیستم</font></div><div><font size="4">فکر میکردم که میتوانم همه را میبخشم</font></div><div><font size="4">اما حالا فهمیده ام نه...</font></div><div><font size="4">گاهی حتی می خواهم جان آدم ها را بگیرم به خاطر یک اشتباه....</font></div><div><font size="4">و اما از این که فکر میکردم بخشنده هستم گریه ام میگیرد، خودخواهم.......</font></div><div><font size="4">شاید.....</font></div><div><font size="4">اما نمیتوانم از کسی بگذرم که چیزی را که عاشقش بودم از من گرفت،</font></div><div><font size="4">و نابودش کرد</font></div><div><div><font size="4">قرار نیست همه را ببخشم</font></div><div><font size="4">آن وقت همه چیزم را میگیرند!</font></div><div><font size="4">نمیدانم.....فقط این نیست</font></div><div><font size="4">گاهی میشوم مانند آدم ها، بی معرفت و خودخواه و حسود و گاهی حریص....</font></div><div><font size="4">نگاه میکنم به دل هایی که دیگران دارند، پر از مهربانی و حسادت میکنم،</font></div><div><font size="4">و به صداقتی که دیگران دارند، و آنقدر حرص میخورم که مریض میشوم، و نگاه میکنم به کسی که.........و نمی خواهم به او بگویم بی معرفت اما دلم آرام نمیگیرد، التماسش میکنم، اما راضی نمیشود، آخر تقصیر او که نیست، من زیاده می خواهم،</font></div></div><div><div><font size="4">من حق ندارم چیزی که مال من بود و او از من گرفت را از او بخواهم.......</font></div><div><font size="4">من بدبختم که خدا خیلی ها را از من میگیرد</font></div><div><font size="4">و پس نمی دهد،</font></div><div><font size="4">و بدبختم که هر وقت هم که می پرسم: چرا؟ جواب میدهند: سرنوشت تو همین است!</font></div><div><font size="4">بله سرنوشت من همین است: غصه، گریه،</font></div><div><font size="4">بد بختی........</font></div></div></div> text/html 2017-07-13T05:14:11+01:00 Shararehhastam.mihanblog.com شراره : خوبه http://Shararehhastam.mihanblog.com/post/287 <div style="text-align: center;"><font size="5">هیچی مهم نیست............</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">خودم، خودم را درک میکنم:)</font></div> text/html 2017-06-22T04:02:04+01:00 Shararehhastam.mihanblog.com شراره : بی انصافیه http://Shararehhastam.mihanblog.com/post/283 <div style="text-align: center;"><font size="5">بی رحمیه،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">بی انصافیه،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">بی شعوریه اینکه من اینجا باشم،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">حضورم در تار و پود زندگی بیخودیه،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">شاید باغبانی حال مرا درک کند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">شاید هم عجوبه ای حال مرا درک کند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">شاید هم کسی مرا درک نکند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">به هر حال درک کردن هم دشوار است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">کار هر حیوانی نیست</font></div> text/html 2017-06-11T01:44:13+01:00 Shararehhastam.mihanblog.com شراره : آرامش من... http://Shararehhastam.mihanblog.com/post/277 <div style="text-align: center;"><div><font size="4"><img hspace="NaN" border="NaN" align="" vspace="NaN" src="http://uupload.ir/files/vb41_userupload_2013_2918721421404890311.9746.jpg" alt="undefined"></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">دل من برایت تنگ می شود،</font></div><div><font size="4">وقتی...</font></div><div><font size="4">&nbsp;نمی دانم چرا می روی!</font></div><div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">"تو"....</font></div><div><font size="4">تمام زندگی من متشکل از خاطرات و اتفاقات ، لحظه ها و روزهایی است که "تو" در آنی!&nbsp;</font></div><div><font size="4">میشود گفت خوشی و ناخوشی، خوشحالی و ناراحتی و دلتنگی و آرامش من</font></div><div><font size="4">&nbsp;همه و همه به بودن " تو " بستگی دارد!</font></div><div><font size="4">آنوقت...</font></div><div><font size="4">آنوقت "تو" بی دلیل می روی و پشت سرت را هم نگاه نمی کنی!&nbsp;</font></div><div><font size="4">و شاید برایت مهم نیست که همه ی زندگی یک آدم به "تو" وابسته است!</font></div></div><div><div><font size="4">و شاید هم روزی برگردی و ببینی در سکوت نشسته ام و فریاد نمی زنم،</font></div><div><font size="4">&nbsp;جوابت را نمی دهم، نگاهت نمی کنم، حتی صدایت نمیزنم و "تو" .....</font></div><div><font size="4">و "تو" حتی از من گله میکنی، که شاید دوستت ندارم؛</font></div><div><font size="4">&nbsp;نمی گویی این مدت که نبودی چگونه بود حالم،&nbsp;</font></div><div><font size="4">نمی گویی که روز ها را چگونه سر می کردم، نمی گویی که آیا زنده ام یا نه،</font></div><div><font size="4">و شاید بی آنکه به من لبخند بزنی</font></div><div><font size="4">&nbsp;دوباره راهی را که آمده ای بر گردی و من را در دنیایی از احساس بدبختی تنهــــــــا بگذاری!</font></div></div></div> text/html 2017-05-31T15:00:48+01:00 Shararehhastam.mihanblog.com شراره : من http://Shararehhastam.mihanblog.com/post/275 <div style="text-align: center;"><font size="4">ای من!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بر اعصاب خودت مسلط باش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">دستت را روی این زندگی مزخرف بلند مکن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">این دنیای بی دست و پا ارزش زدن ندارد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div> text/html 2017-05-27T04:02:14+01:00 Shararehhastam.mihanblog.com شراره : زندگی ..... است http://Shararehhastam.mihanblog.com/post/274 <div style="text-align: center;"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1j4_29db6nc.jpg" alt=""></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">به سوال زیر پاسخ دهید.</font></div><div><font size="4">زندگی...............است.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">راهنمایی: زندگی نفرت انگیز ترین قسمت سرنوشت است. زندگی نوعی ویروس ناشناخته است. زندگی عذاب پیش از مرگ است. زندگی درد بی درمان است، زندگی بلای جان است، زندگی یعنی حق نداری نفس بکشی، زندگی یعنی عذاب، یعنی باید بمیری که بعد بمیری؛ زندگی هر چی که فکر کنی هست! حتی چیزی که فکر نکنی ! زندگی یعنی مسابقه ی تیراندازی، که تیر اندازش زندگی است؛ زندگی یعنی حسرت !</font></div><div><font size="4">ای خدا! من چه گناهی کردم که مجبورم زندگی کنم؟</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">جواب: زندگی ...........است!</font></div><div><font size="4">زندگی کاش مرگ بود، کاش درد بود، کاش با خوردن قرصی یا با زدن سرمی خوب میشد! کاش سرطان بود که دردش مرا را بکشد؛</font></div><div><font size="4">اما نه...</font></div><div><font size="4">زندگی خوب شدنی نیست!</font></div><div><font size="4">زندگی عذاب است.</font></div><div><font size="4">درمانی برایش نیست!</font></div><div><font size="4">زندگی نمکی است که روی زخم می پاشند؛ زخمی که خود زندگی ایجاد می کند!</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1">زندگی خر است!</font></div><div><font size="1">خر!</font></div></div> text/html 2017-05-24T14:49:15+01:00 Shararehhastam.mihanblog.com شراره : ممنون http://Shararehhastam.mihanblog.com/post/272 <div style="text-align: center;"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/156o_weheart-it-%28164%29-4431280926[1].jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4">ای زندگی</font></div><div><font size="4">متشکرم از تو،</font></div><div><font size="4">از بلاهایی که سرم آورده ای،</font></div><div><font size="4">از بدبختی هایم!</font></div><div><font size="4">خلاصه جانم برایت بگوید که هر چه دارم از محبت های بی اندازه ی تو دارم،</font></div><div><font size="4">از سرنوشتی که برایم نوشتی؛</font></div><div><font size="4">دستت درد نکند،</font></div><div><font size="4">نیازی به نوشتن تو نداشتم.</font></div><div><font size="4">خدا خودش حواسش به من بود.</font></div><div><font size="4">هنگامی که ساز خودت را می زدی باید می دانستی که من رقص بلد نیستم،</font></div><div><font size="4">آه...</font></div><div><font size="4">نباید اینطور می شد!</font></div><div><font size="4">من باید ساز می زدم، تا تو به ساز من برقصی! اما...</font></div><div><font size="4">اشکالی ندارد...، می بخشمت؛ هر چه باشد تو ساز زدن را خوب بلد بودی.</font></div><div><font size="4">وضع تو از دیگران بهتر است،</font></div><div><font size="4">دیگران همان ساز را هم بلد نبودند و می خواستند مرا برقصانند!</font></div><div><font size="4">................. &nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><br></div></div> text/html 2017-05-20T07:08:53+01:00 Shararehhastam.mihanblog.com شراره : تنهای تنها http://Shararehhastam.mihanblog.com/post/271 <div style="text-align: center;"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/82xa_1-15112ga11o48.jpg" alt=""></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">من...</font></div><div><font size="4">با دلی خالی از حرف های کهنه،</font></div><div><font size="4">با خیال تو،</font></div><div><font size="4">به همراه چتری، به کوچه های خیس و بارانی،</font></div><div><font size="4">بی صدا قدم میگذارم،</font></div><div><font size="4">تا خودم باشم؛ تنهای تنها!</font></div><div><font size="4">و گوش میدهم،</font></div><div><font size="4">به آوای غمگین زندگی،</font></div><div><font size="4">که آهسته،</font></div><div><font size="4">تو را صدا می زند...</font></div></div> text/html 2017-05-17T13:07:43+01:00 Shararehhastam.mihanblog.com شراره : دلم را خانه تکانی کرده ام... http://Shararehhastam.mihanblog.com/post/270 <div style="text-align: center;"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/t3py_jootix.ir--3902562837.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">میخواهم دلم را خانه تکانی کنم،</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">از تمام کینه ها،</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">تمام غصه ها،</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">از تمام بدی ها،</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">و ناراحتی ها،</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">نا خوشی ها،</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">و نفرت ها،</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">تمام این ها را از دلم می روبم،</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">تا بتوانم دوباره تو را دوست داشته باشم!</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">و همه را...</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">...</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><span style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 17px; text-align: right;">♥</span>دوستتان دارم<span style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 17px; text-align: right;">♥</span></font></div></div> text/html 2017-05-12T14:17:50+01:00 Shararehhastam.mihanblog.com شراره : میدونی چرا؟ http://Shararehhastam.mihanblog.com/post/266 <div style="text-align: center;"><font size="4">من میترسم...</font></div> text/html 2017-05-01T06:42:49+01:00 Shararehhastam.mihanblog.com شراره : زندگی کردن http://Shararehhastam.mihanblog.com/post/263 <div style="text-align: right;"><div><font size="3" face="impact">موضوع آزمایش: زندگی کردن</font></div><div><font size="3" face="impact">وسایل مورد نیاز : ؟؟؟؟؟؟</font></div><div><br></div></div> text/html 2017-04-30T14:53:53+01:00 Shararehhastam.mihanblog.com شراره : زندگی نامرد... http://Shararehhastam.mihanblog.com/post/261 <div style="text-align: center;"><font size="5">آه .......زندگی...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">خسته ام ازت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">به تو هم نمیشود اعتماد کرد!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">به امید فردایی میخوابم،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">که بیدار شوم و احساس کنم آرامم؛</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">همین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">شب بخیر!!!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div>